پولی که در ایران در میاد، در هیچ جا در نمیاد!

پولی که در ایران در میاد، در هیچ جا در نمیاد!

قسمت سیزدهم برنامه پلی تکنیک.گفتمان با دانشجویان(خرداد۱۴۰۰)
️گفتگو با «دکتر داود فدایی»،بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنعتی امیرکبیر).
استادی که براش اشتغال و ارتباط با صنعت خیلی مهمتر از نمره و مقاله اس!
به جای پول وغذا، فکر خیر می کنیم!
کنار تدریس دانشگاه،در مغازه کار میکردم!

جهت مشاهده گفتگو کلیک کنید.