مجوز فعالیت از وزارت کشور

 

 

 

      پروانه مجوز آموزشی از سازمان فنی حرفه ای کشور