به اشتغال پایدار و مولد در مشاغل خانگی و خرد توجه نمی شود

به اشتغال پایدار و مولد در مشاغل خانگی و خرد توجه نمی شود

دکتر فدایی بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت حامی به خبرنگار ایونا گفت: اشتغال پایدار و مولد جزو مسائلی است که در مشاغل خانگی و خرد کمتر بدان توجه شده و مغفول مانده است همچنین باید به تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور نیز اشاره کرد.

وی افزود: نکته مهمتر از آن بحث تعمیم بازار برای محصولاتی است که در حال حاضر توسط مشاغل خرد و خانگی تولید می شوند و بیشتر مشکل آنان در بخش فروش می باشد که متاسفانه در زنجیره ارزش بدان دقت نمی شود. بنابراین؛ تولید باید مبتنی بر فروش تضمینی باشد.

وی افزود: باید بدانیم که چه محصولی باید تولید شود تا با تضمین محصول به فروش برسد. برای این کار ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد که جمعی از اساتید دانشگاه می باشیم در حوزه نوآوری مشاغلی تعریف می کنیم که محصول آنها را با تضمین به فروش می رسانیم. بنابراین؛ با ارائه حوزه هایی که فرصت های بسیار خوبی برای ایجاد درآمد است حسب هر یک از افراد در استان ها و شهرستان های مختلف کشور برنامه ای در این زمینه تنظیم شده که پس از ۱۵شهریور در مصاحبه هایی که از طریق رادیو پخش خواهد شد برای هر یک از افراد این کشور در هر نقطه از اقلیم کشور پتانسیل هایی معرفی خواهد شد.

فدایی در ادامه گفت: همچنین نوع آموزش براساس شرایط افراد متفاوت است تا بتوانند درآمدی تضمینی ماهیانه داشته باشند. متاسفانه در کشور تا کنون مشابه به این ستاد با هدف راهبری و نوآوری در حوزه کسب و کارهای کوچک وجود نداشته است و ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد به راه اندازی آن پرداختیم.

پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز-ایونا