امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان مردم نهاد نت حامی و جامعه نیکوکاری ابرار

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان مردم نهاد نت حامی و جامعه نیکوکاری ابرار

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان مردم نهاد نت حامی و جامعه نیکوکاری ابرار

در مذاکرات انجام شده فی ما بین جامعه نیکوکاری ابرار و سازمان مردم نهاد نت حامی، تفاهم نامه همکاری مشترک با هدف ایجاد بسترهای کارآفرینی و اشتغال با سرمایه کم در مناطق محروم و روستایی کشور بحسب شرایط محیطی و نیروی انسانی هر منطقه به امضا رسید.

در جلسه برگزار شده  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ ، تفاهم نامه  با حضور آقای مهندس علی اصغر خامنوی، مدیر عامل جامعه ابرار و آقای پروفسور داود فدایی مدیر عامل سازمان مردم نهاد نت حامی و همراهی  آقای دکتر احمد محسنی، آقای مهندس رئوفی، آقای دکتر شیرینی و سرکار خانم آزاده محمودی طی مراسمی امضا و مبادله شد.

طبق مفاد تفاهم نامه  سازمان مردم نهاد نت حامی به عنوان عامل توسعه شبکه های خویش فرمایی خلاق روستایی مشاوره و همکاری فکری مشترک در راه اندازی بسترهای کارآفرینی مرتبط در مناطق مختلف را بر عهده خواهد داشت. جامعه نیکوکاری ابرار نیز با استفاده از بستر موجود و ارتباطات با فعالان اقتصادی بخش خصوصی،  نقش تسهیلگری اجرای طرح های نوآورانه روستایی را ایفا خواهد نمود.